Prijs per stuk

Spuitbus Pistachio green pearl 400 ml

Belton
86323109
4015962831094
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Pistachio green pearl 400 ml

 • Belton 323109.
 • Groene parelmoer lak

Spuitbus Pistachio green pearl 400 ml Belton 323109.

Speciale parelmoer effect spuitverf om voorwerpen een fluweelachtig, glanzend pareleffect te geven. Kan binnen en buiten op vele ondergronden worden gebruikt. Een vleugje luxe voor alledaagse voorwerpen. Zijdeachtige glans.

Aanbeveling:

 • Afwerken met Belton blanke lak  voor optimaal parelmoer effect en een langdurige bescherming van het gespoten voorwerp.
 • Controleer de compatibiliteit van kunststof oppervlakken.
 • Alle andere oppervlakken, zoals b.v. steen, klei, keramiek, glas, rotan/bast, karton/papier moeten worden geprimed met belton universele primer.
 • Spuit niet op met synthetische / kunsthars gecoate oppervlakken omdat de verf kan opbranden.

Specificaties:

 • Bindmiddelbasis: acrylharsen
 • Spray applicatie: 2-3 gelijkmatige dunne lagen
 • Laagdikte: 40-50 µm
 • Spuitafstand: 15-25 cm
 • Droogtijden: - stofdroog: na 20 min. - snel hanteerbaar: na 60 min. - drooghard: na ca. 12 uren
 • Overschilderbaar: met zichzelf op elk moment en met alle Belton verven op elk moment

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur:

Groen

Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Eindlaag
Effect:

Parelmoer

Gerelateerde Producten