Prijs per stuk

2K verharder voor primefill fuller 4:1 | 250 ml

Airo
90D301R74
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

2K verharder voor primefill fuller 4:1

 • Inhoud: 250 ml.

2K verharder voor primefill fuller 4:1 | 250 ml.

2K Verharder geschikt voor Airo 2K acryl - primefill fuller 4:1.

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Aanvullende etiketonderdelen:

 • Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Gerelateerde Producten