Spuitbus Reinigingsspray 400 ml Belton 323480
Spuitbus Reinigingsspray 400 ml Belton 323480
Prijs per stuk

Spuitbus Reinigingsspray 400 ml Belton 323480

Belton
86323480
4015962835382
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Reinigingsspray

 • Inhoud: 400 ml
 • Belton 323480
 • Verwijdert vuil, olie, was, etc. snel en eenvoudig

Spuitbus Reinigingsspray 400 ml Belton 323480.

De reinigingsspray verbetert de hechting van de volgende verflagen en verwijdert vuil, vet, olie, siliconen en andere vervuilingen snel en eenvoudig. Ideale voorbereiding vóór het primeren en schilderen. Herhaal het proces bij sterke vervuiling indien nodig.

Eigenschappen:

 • Uitstekende reinigende werking.
 • Met een bijzondere combinatie van actieve ingrediënten
 • Uitstekende reinigende en vet verwijderende eigenschappen.
 • Verwijdert vuil, olie, was etc. snel en eenvoudig.
 • Praktische toepassing dankzij de spuitbus

Gebruik:

 • Spuit de reiniger op het te reinigen object.
 • Veeg met een schone doek het object weer schoon en droog.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op .
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur:

Kleurloos

Inhoud: 400 ml
Toepassing:

Ontvetter