Spuitbus primer voor hout Belton 323503
Spuitbus primer voor hout Belton 323503
Prijs per stuk

Spuitbus primer voor hout 400 ml Belton 323503

Belton
86323503
4015962835030
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus primer

 • Geschikt voor hout 
 • Kleurloos
 • Inhoud: 400 ml
 • Belton 323503

Spuitbus primer voor hout 400 ml Belton 323503.

Transparante, sneldrogende speciale verf voor het gronderen van onbehandeld hout of allerlei soorten houten voorwerpen. Er ontstaat een verzegeld glad oppervlak, dat dient als perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende schilderwerk.

 • Voor binnen en buiten.
 • Voor een perfecte hechting op hout.
 • Speciaal hechtende grondlaag voor hout creëert een afgedicht en glad oppervlak voor onbehandeld hout en allerlei soorten houten voorwerpen
 • Weerbestendig, voor binnen en buiten

Specificaties:

 • Bindmiddelbasis: Nitro-combinatieharsen
 • Spuitapplicatie: 2-3 gelijkmatig dunne lagen
 • Laagdikte: 40-50 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droging:

 • stofdroog: na ca. 20 minuten.
 • hanteerbaar: na ca. 60 min.
 • drooghard: na ca. 24 uur

Overschilderbaar:

 • met zichzelf: op elk moment
 • met alle belton-verven: op elk moment
 • met andere producten, vooraf testen !

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op .
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Hout Primer