Prijs per stuk

Spuitbus Roest omvormer 400 ml Belton 323511

Belton
86323511
4015962835825
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Roest omvormer

 • Spuitbus 400 ml
 • Belton 323511
 • Roestomvormer en primer in één.

Spuitbus Roest omvormer 400 ml Belton 323511.

Roestomvormer en epoxyprimer in één. Ideaal voor hobby-, decoratieve en ambachtelijke toepassingen. Verwijder losse roest en spuit het transparante middel direct op de roest. De roest wordt omgezet in een zwartgrijze beschermlaag die na droging kan worden afgedekt met een 1K toplaag. Effectieve roestreparatie voor alle metalen platen, ferrometalen en staal.

Roestomvormer en epoxyprimer in één.

 • Roestomvormer op epoxybasis.
 • Corrosiebescherming en primer in één .
 • Uitstekende hechtingsbevorderende eigenschappen
 • Voor binnen en buiten toepassingen
 • Voor blanke metalen oppervlakken en aluminium oppervlakken

Applicatie:

 • Aantal lagen: 3-4 dunne lagen aanbrengen
 • Laagdikte: 10-12 µm
 • Spuitafstand: 10-20 cm

Droogtijden:

 • Doorgehard: na ca. 12-24 uur.

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf op elk moment
 • Met alle Belton lakken na 24 uur

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan huidirritatie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P302+P352 Bij contacht met de huis: Met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
 • P333+P313 Bij huidirritatie of jeukende huid: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur:

Transparant

Inhoud: 400 ml
Toepassing:

Primer

Toepassing:

Roestomvormer