Prijs per stuk

2K lijm PU-1 Kemfix 1 min Transparant - 50 ml

Kemtex
771322303002
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

2K lijm PU-1 Kemfix 5 min Transparant - 50 ml

 • Droogtijd: 1 min
 • Kleur: Transparant
 • Inhoud: 50 ml
 • Incl. Mixertip

2K lijm PU-1 Kemfix 1 min transparant - 50 ml

KEMFIX PU-1 FAST. Verlijming en reparatie van kunststof. Reparatie van bumpers, grilles, deurbescherming,… Oppervlak goed ontvetten. Gebruik van primer noodzakelijk op thermoplastics.

Toepassingsgebieden:

Reparatie en verlijming van harde en flexibele - al dan niet vezelgevulde - kunststoffen, zoals polyester, isolatiematerialen, HPL,ABS, SMC, PC, …. Eveneens hard en zacht hout, glas, ferro en non-ferro metalen.

Goede hechting op geschuurde laklagen.

Eigenschappen:

 • Zeer snelle droging, ook bij dunne lagen
 • Goed stand vermogen
 • Krimpt niet bij uitharding
 • Uitstekende hechting op diverse kunststoffen en metalen
 • Benadert de sterkte en flexibiliteit van synthetische materialen
 • Goed schuurbaar en bewerkbaar
 • Overspuitbaar met alle moderne laksystemen
 • Zeer flexibel
 • Uitstekende weerstand tegen trillingen
 • Verwerktijd 1 min
 • Schuurbaar na 10 min.
 • Overschilderbaar na 30 minuten
 • Schuifsterkte: 1378N/cm²
 • Treksterkte: 2620N/cm²
 • Temp bestendigheid: Max. 100°C 

Chemische bestendigheid:

Bestand tegen vele zuren, alkaliën, oliën, vetten, benzine, mazout, zwakke oplosmiddelen, zout-oplossingen, agressieve dampen en zeelucht, … Niet bestand tegen sterke oplosmiddelen.

      

Veiligheidsinformatie component A, harder:

Signaalwoorden:

 • Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

 • H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H332 Schadelijk bij inademing.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P260 Damp niet inademen.
 • P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM / arts /… raadplegen.
 • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.

Bijzondere etikettering:

 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

Veiligheidsinformatie component B, hars:

Gevarenaanduidingen:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.

 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling:

 • P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.
Type:

2K Lijm

Kleur: Zwart
Verpakking: Patroon
Pistool nodig: Ja
Gerelateerde Producten