Prijs per set

Bedliner Tintable Silco 9002

Silco
90009002
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Bedliner Tintable Silco 9002

 • Aankleurbaar
 • Set incl verharder.
 • Inhoud set: 0,8 liter.
 • Stoot en krasvast.

Bedliner Tintable Silco 9002.

Zeer resistent, sterk en enigszins flexibel 2K polyurethaan-cryl verf die een krasbestendige beschermende coating biedt voor verschillende oppervlakken. Het is bestand tegen de zwaarste situaties en beschermt tegen brandstoffen en oliën, water en zout. De Bedliner kan worden aangekleurd met kleurpasta's in iedere gewenste uni kleur.

Toepassing:

 • Laadbakken van bedrijfswagens en pick up
 • Terreinwagens (binnen en buiten)
 • Chassis, Vloeren, Opbergruimtes en andere onderdelen
 • Kampeerauto's
 • Aanhangwagens en SUV's

Applicatie:

Kan worden aangebracht met Spuitpistool of roller.

Reinig, droog en ontvet het oppervlak met een geschikt anti-siliconenmiddel. Kaal staal moet licht geschuurd zijn en volledig roest vrij voor aanbrengen van de bedliner. De bedliner kan direct worden aangebracht, maar een 2K Epoxy primer of Etch primer wordt aanbevolen waar optimale hechting en corrosiebestendigheid is vereist. In geval van gebruik Ets/Wash primers, verzegel ze met 2K filler voordat u de bedliner aanbrengt.

 • Nieuwe onderdelen/panelen schuren met korrel P240-320/droog of P800/nat.
 • Oude lagen schuren met korrel P280 - P320/droog of P800/nat.
 • GVK of Glasvezel zand met korrel P320/droog.
 • Polyester Fillers schuren met korrel P120-P320/droog.
 • Zink- en aluminiumpanelen: gebruik schuursponsje en matteringspasta voor het schuren van de ondergrond.

Droogtijden bij 20°C:

 • Kleefvrij: 30-45 min
 • Hanteerbaar: 2 uur
 • Monteerbaar: 24 uur
 • Doorgehard: 5-7 dagen

Droogtijden bij 60°C:

 • Hanteerbaar: 15 - 20 min
 • Monteerbaar: 25 - 30 min
 • Doorgehard: 5-7 dagen

Pot life bij 20°C:

 • 1.5 uur

Verpakking:

 • Bedliner: 600 ml
 • Verharder: 200 ml

Identificatie van de gevaren Bedliner component:


Signaalwoord: waarschuwing


 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Bevat:

 • mengsel van reactieve ethylbenzen m-xyleen en p-xyleen
 • aceton

Identificatie van de gevaren Verharder component:

Signaalwoord: waarschuwing

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Bevat:

 • n-butylacetaat
 • 1,6-hexamethylene diisocianate homopolymer
 • xyleen      
Gerelateerde Producten