Prijs per stuk

Comma Hyperclean ontvetter 5 liter

Comma
99HYP5L
5011846001286
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Comma Hyperclean

 • Krachtige ontvetter
 • Inhoud 5 liter

Comma Hyperclean ontvetter 5 liter.

Comma Hyperclean is een krachtige ontvetter geschikt voor het verwijderen van olie, vet, vuil en andere verontreinigingen van Chassis, motoren, machines, onderdelen en andere objecten.

Comma Hyperclean is eenvoudig in gebruik en kan worden aangebracht met een borstel of spuit waarna het kan worden afgespoeld met water.

 • Met roestwerend middel.
 • Verwijdert olie, vet en teer.
 • Werkt op de meeste harde oppervlakken, uitgezonderd asfalt.

Gebruiksaanwijzing:

 • Breng hyperclean aan.
 • Laat 10 minuten intrekken.
 • Zware vervuiling bewerken met een borstel of kwast.
 • Afspoelen met water.

Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P261 Inademing van dampen vermijden.
 • P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P304 + P340 BIJ INADEMING : Overbrengen in frisse lucht en rustig neerleggen in een houding die makkelijk is voor ademhaling.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Aanvullende etiketteringsinformatie Geen.