Prijs per liter

Universeel Verdunner 825 Lechler

Lechler
90LL00825/1
Prijs per liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Universeel verdunner 

 • Verpakking: 1 liter
 • Lechler 00825

Universeel Verdunner 825 Lechler

Universele 2k verdunner geschikt voor de 2K pu lakken en DTM producten.

Uitsluitend voor professioneel gebruik !

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kanslaperigheidofduizeligheidveroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,vonken,open vuur en andere ontstekingsbronnen. Nietroken.
 • P261 Inademing van damp vermijden.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID(ofhethaar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304 + P340 + P316 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P370 + P378 Ingeval van brand blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.