Prijs per stuk

Gecko Insecten Verwijderaar 750 ml

Gecko
88687530
8718226875303
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Gecko Insecten Verwijderaar 

 • Trigger 750 ml

Gecko Insecten Verwijderaar 750 ml

Gecko SPLAT Bug Remover is een insectenverwijderaar die effectief is in het verwijderen van een breed scala aan vlekken, insectenresten en vogelpoep van voorruit, carrosserie, gelakte oppervlakken en de meeste kunststoffen. Gecko SPLAT Bug Remover is vrij van oplosmiddelen, zuren en andere agressieve reinigingsmiddelen. Hierdoor kan het product zonder problemen aangebracht worden op het te reinigen oppervlak. Naast insectenresten verwijdert het moeiteloos teer en vastzittend vuil.

Toepassingen:

 • Geschikt voor lak, harde kunststoffen, chroom, glas en metaal.
 • Voor machinale en handmatige toepassing.

Gebruiksaanwijzing:

Draai de spuitkop naar β€œON”. Spuit het product recht op het te reinigen oppervlak (en laat het maximaal 1-2 minuten inwerken). Wrijf het vervolgens gelijkmatig uit met een schone, droge doek. Indien nodig herhalen.

 • Test vooraf de geschiktheid op een onopvallende plek en veeg het product daarna af met een vochtige doek, met name op gevoelige en gelakte oppervlakken.
 • Niet spuiten op hete onderdelen.
 • Gebruik het product niet in de volle zon. Laat het product niet indrogen.
 • Bewaar en vervoer de fles rechtop.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.

 Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Gevarenaanduidingen (CLP) :

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P260- spuitnevel, damp niet inademen.
 • P264- Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280- Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen β€” GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310- Onmiddellijk een arts raadplegen.
 • P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar Verzamelpunt.