Prijs per stuk

Gecko Kras Verwijderaar en fijn polijstmiddel fles 500 ml

Gecko
88687558
8718226875587
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Gecko Kras Verwijderaar en fijn polijstmiddel

 • Inhoud fles 500 ml

Gecko kras verwijderaar en fijn polijstmiddel fles 500 ml.

Herstelt een schitterend heldere glans van de lak. Verwijdert lichte krassen en poetskringen. Voor machinale en handmatige toepassing.

Gevarenaanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Verboden te roken.
 • P241: Explosieveilige elektrische/ ventilatie-/ verlichtings-/ ...apparatuur gebruiken.
 • P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gezichtsbescherming. P302+P352: INDIEN OP DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P321: Specifieke behandeling vereist (zie instructies op dit etiket)