Prijs per stuk

Motip ontvertter M600, 200 ml verpakking

Motip
99000185
8711347001859
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Motip ontvertter 600

 • Verpakking 200 ml

Kwalitatief hoogwaardige ontvetter voor het reinigen van onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof.

Motip ontvetter M600, 200 ml verpakking. 

Ontvetter voor het reinigen van onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof. Ontvetter heeft een hoog oplossend vermogen, is niet geleidend en niet corrosief. MoTip 600 Ontvetter verwijdert siliconen, teer en was en laat geen residu achter.

Kenmerken:

 • Hoog oplossend vermogen
 • Verwijdert siliconen, teer en was
 • Laat geen residu achter
 • Niet geleidend
 • Niet corrosief

Gebruiksaanwijzing:

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. Het blik op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25┬░C. Voor gebruik schudden. Ontvetter op een doek aanbrengen en de te behandelen delen reinigen. De behandeling herhalen tot de vervuiling verdwenen is. Voor behandelde metalen en kunststoffen adviseren wij de verdraagzaamheid te testen.

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften