Prijs per 5 liter

Primer Epoxyester / Carterlak grijs Airless

PLP Coatings
55157040
5 Liter
  Levertijd:3-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Primer Epoxyester / Carterlak

 • Kleur: grijs
 • Verpakking: 5 Liter

Primer Epoxyester / Carterlak grijs

Roestwerende primer op basis van luchtdrogende epoxyharsen en zinkfosfaat

Eigenschappen en toepassing:

 • Zeer goede hechting op ferrometalen, ook op goed ontvette zincor en galvaplaat
 • Goede weerstand tegen minerale oliën, vetten, verdunde zuren en basen
 • Geschikt voor het behandelen van metalen constructies in maritieme en industriële atmosfeer
 • Goed overschilderbaar met verschillende verfsystemen

Aanbrengen:

 • Met airless of electrostatisch pistool
 • Kleine oppervlakken kunnen met de airless-kwaliteit ook met kwast of rol afgewerkt worden

Oppervlaktevoorbereiding:

 • Het oppervlak reinigen met een geschikt oplosmiddel of een wateroplosbare emulgator om olie, vet en vuil te verwijderen 
 • Roest verwijderen door stralen tot SA 2 ½ of mechanisch ontroesten tot St 3

Technische kenmerken

Samenstelling:
Bindmiddel Epoxyester
Pigment

Minerale en organische weerbestendigepigmenten, lood- en chromaatvrij

Diverse Neutrale minerale stoffen
Oplosmiddel

Aromatische koolwaterstoffen, alcoholen, ethers (bevat xyleen, isomerenmengsel)

Aanbevolen droge filmdikte : 50 micron (Airless versie)
Vaste stofgehalte:

- gewicht : 55% ( ± 2%) 
- volume :  40% ( ± 2%) 

Soortelijk gewicht bij 20°C :  1,18 (±0,05)
 Maalfijnheid  < 25 micron
Droging

Kleefvrij: 30 minuten

Hanteerbaar: 1 uur

Overschilderbaar: min. 2 dagen met de meest voorkomende eindlagen

Vlampunt : 23 °C
Uitzicht na droging : Satijnglans: 1 5± 5% - 60° Gardner
 Leveringsvicositeit: 110"( ± 5") Cup ford 4 bij 20°C
Praktische kenmerken
Gereedschap : Airless
Spuitopening en spuitdruk: opening 015, druk 120 bar
Verdunning :
Product wordt gebruiksklaar geleverd
Reiniging van het gereedschap : C50 (xyleen)
Theoretisch rendement :
Bij een droge laagdikte van 40 micron :
8 m²/LL
Droging:Stofdroog :Doorgedroogd:Overscilderbaar: 15 – 20 minuten bij 20°C 1 uurmin. 6 uur

Mengverhouding:

nvt
Potlife: nvt
Aanbrengingsvoorwaarden : Min. + 5°C ondergrondtemperatuur
Kleur: Grijs
Verpakking:

5 liter

Houdbaarheid: 12 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte.
Veiligheidsinfomatie: Zie MSDS

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf. De doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege. Bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • EUH208 Bevat 2-BUTANONOXIM. Kan een allergische reactie veroorzaken.