Prijs per stuk

Spuitbus DTP structuurspray Fijn Antraciet 400 ml Spraymax 680226

Spraymax
86680226
4015962889200
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus DTP structuurspray Fijn, Spraymax 680226  

 • Geen kunstofprimer nodig, direct to plastic
 • Kleur: Antraciet Grijs
 • Inhoud: 400 ml

Spuitbus DTP structuurspray fijn Antraciet Spraymax 680226

Speciaal product voor het nabootsen van kunststof gestructureerde oppervlakken van auto's, met name voor kunststof bumpers, sierstrips en diverse kunststof onderdelen. Snel proces omdat de structuurverf direct op kunststof oppervlakken kan worden aangebracht, zonder kunststofprimer/ plasticprimer.

Voordelen:

 • Geen kunstofprimer nodig
 • Er kunnen verschillende soorten structuren worden gerealiseerd.
 • Makkelijk te gebruiken.
 • Droogt zeer snel.
 • Uitstekende hechting
 • Kan worden afgelakt met alle conventionele 1K basislak- en 2K-aflaksystemen

Applicatie:

 • Aantal lagen: 2 lagen
 • Droogtijd tussen de lagen : 5-10 minuten
 • Droge laagdikte: 60 - 80 μm
 • Droogtijden: Stofdroog na 16 minuten / hanteerbaar na 30 minuten / uitgehard na 24 uur
 • IR droging is mogelijk, volg de aanwijzingen van de IR apparatuur !

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur:

Grijs

Inhoud: 400 ml
Glans:

Mat

Toepassing: Eindlaag
Effect:

Structuur

Effect: Kunststoflak