Prijs per stuk

Spuitbus Plastic Protector 600 ml

Pro-Part
86004110
8719214116729
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Plastic Protector 

 • Inhoud: 600 ml
 • Siliconen vrij
 • Vernieuwd plastic materialen
 • Laat een beschermende film achter
 • Langdurige werking

Spuitbus Plastic Protector 600 ml

Spuitbus PLASTIC PROTECTOR is een beschermer voor plastic en rubberen materialen. Doordat Plastic Protector geheel siliconen vrij is, is het in elke industrie veilig te gebruiken. Plastic Protector zorgt er voor dat plastic en rubberen materialen er weer als nieuw uitzien. Door een speciale toevoeging laat Plastic Protector een langdurige diepe glans achter op de te behandelen oppervlakten.

Plastic Protector is een reiniger voor plastic en rubberen onderdelen zoals dashboards, bumpers, spoilers, vinyldaken enz. gebruikt in diverse sectoren

Gebruiksaanwijzing:

 • Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket.
 • Breng de Plastic Protector op kamertemperatuur.
 • Voor gebruik spuitbus goed schudden.
 • Spuit een dun laagje op het te behandelen oppervlak, poets vervolgens Plastic Protector uit met een droge NIET-pluizende doek of sponsje tot dat een beschermlaag met een glanzend effect is bereikt.

Gevarenaanduidingen (CLP) :

 • H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P301+P310+P331 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C, 122 °F.

EUH zinnen :

 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Inhoud: 600 ml
Glans: Glans
Toepassing: Reiniger