Prijs per stuk

2K metaallijm Power bond

Pro-Part
77007045
8719214116538
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

2K metaallijm Power bond

 • Tweecomponenten methacrylaatlijm,
 • 400 ml
 • Lange open tijd
 • Snelle doorharding
 • Universeel Structurele verlijmingen
 • Kleur: Wit

2K metaallijm Power bond

POWERBOND is een tweecomponenten methacrylaatlijm, die bedoeld is voor zeer sterke en structurele verlijmingen. Bovendien biedt het product een uitstekende chemische bestendigheid voor permanente verbindingen, zelfs in veeleisende omgevingen. Na volledige uitharding heeft Powerbond een uitstekende stoot, afpel, en druk bestendigheid

Powerbond is geschikt voor het verlijmen van een grote verscheidenheid aan composietmaterialen, kunststoffen en metalen, staal en aluminium. Deze materialen kunnen verlijmd worden zonder oppervlaktevoorbehandeling

De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 18 °C en 25 °C. Een hogere of lagere temperatuur heeft invloed op de verwerkingstijd van de Powerbond. Zorg er voor elk gebruik voor dat de te gebruiken mixer correct op de Powerbond is bevestigd en dat de Powerbond correct in het verwerkingspistool is geplaatst. Verder moet ervoor worden gezorgd dat de te verlijmen oppervlakken niet vervuild zijn met oliën, stof, verf, oxidatielagen en andere onzuiverheden. Alvorens men begint met verlijmen, moet een kleine hoeveelheid lijm worden uitgeperst om te garanderen dat de twee componenten volledig gemengd zijn, anders zullen de hechteigenschappen afnemen. Het aansluitend samenvoegen van de te verlijmen materialen dient binnen de verwerkingstijd plaats te vinden. Na afloop van de verwerkingstijd mag er geen sterke mechanische spanning op de lijm staan totdat deze volledig is uitgehard, anders worden de hechteigenschappen aangetast

Veiligheidsinformatie A-component:

Bevat : Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat; methyl-2-methylpropenoaat;

Methacrylzuur; 2-methylpropenzuur; P-TOLUENESULFONYL CHLORIDE

Gevarenaanduidingen (CLP) :

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
 • gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P260 - Stof of nevel niet inademen.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatie B-component:

Bevat : Methylmethacrylaat; methyl-2-methylprop-2-enoaat; methyl-2-methylpropenoaat

Gevarenaanduidingen (CLP) :

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P261 - Inademing van nevel, damp, gas vermijden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
Type:

2K lijm

Kleur:

Wit

Verpakking:

Koker

Gerelateerde Producten