Prijs per set

Epoxy primer grijs met verharder 1 Liter

Airo
90NI01100
Per set
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Epoxy primer grijs

 • Set 1 liter (750 ml + 250 ml)
 • Goede hechting op diverse ondergronden

Epoxy primer grijs met verharder 1 Liter.

2K primer op epoxyhars basis met goede hechting op diverse onderlagen. In het bijzonder ook op aluminium en verzinkte delen. Snel uithardend, waterbestendig, bied uitstekende roestwering. Goede hechting op staalplaat, ijzer, aluminium, glasvezelversterkte polyester, verzinkte ondergronden.

Toepassing:

Autoreparatie, zwaar vervoer, industrie, boot reparatie en diverse werkzaamheden waarbij om extra roestwering gevraagd word.

Chemische basis:

Epoxi Universalgrund: Epoxihars, aliphatische polyamin, vulstoffen, pigmenten, thixmiddelen en oplosmiddellen

Gebruiksaanwijzing:

Ondergrond vrijmaken van vuil, vet en oude verfresten en met grof schuurpapier opruwen of aanstralen. Basis en harder in verhouding 3:1 mengen (indien nodig verdunner toevoegen) en met spuitpistool aanbrengen Na ca. 4 tot 5 uur kan de universal grund geschuurd, of overgespoten worden. Word er bij temperaturen onder de 10° C gewerkt, wordt de tijd van droging aanzienlijk verlengt.

Verwerkingsadvies:

 • Spuitviscositeit 16-18 sec (DIN 4mm)
 • Spuitdruk 1,8 – 2 bar /
 • Spuitopening 1,5-1,7 mm

Droogtijd:

 • bij 20°C: stofdroog 20 min / overspuitbaar 4 uur / doordroging 12 uur
 • bij 60°C: doordroging 40 min (laagdikte ≈ 50 μm)

Mengsel:

 • 3 Gewichts delen Basis 1 Gewichts deel Verharder
 • Pot-life van het mengsel (3:1): 8 uur (bij 20° C)

Verwerkingstemperatuur:

 • Niet onder de + 10°C !

Schuren:

 • P 150 - 240
 • Na 4 tot 5 uur verhardingstijd kan de plamuur droog geslepen worden>

 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P233: In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240: aarden.
 • P241: Explosieveilige apparatuur gebruiken.
 • P242: Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
 • P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P273: Voorkom lozing in het milieu.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P370+378: In geval van brand: blussen met schuim dat tegen alcohol bestand.
 • P403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.