Prijs per set

Hippo liner Zwart, bedliner kit 1,7 liter

Dominion Sure Seal
90005600
Per set
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Hippo liner Zwart

 • Bedliner kit
 • Inhoud 1,7 liter
 • Kan met roller worden aangebracht
 • Zie de instructie video.

Hippo liner Zwart, bedliner kit 1,7 liter.

Deze nieuwe op urethane gebaseerde beschermende coating is het ideale product voor het aanbrengen van een beschermende coating op vele objecten of toepassingen. Deze set is inclusief roller en rol houder.

 • Truck/pickup laadbak
 • Trailers
 • Hoppers
 • Boten
 • Off-road voertuigen
 • etc etc

Deze robuuste coating oogt niet alleen goed maar beschermt oppervlakken tegen een breed scala van extreme omstandigheden en verlengt de levensduur ervan.

 

 

Gevarenaanduidingen:

 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H361: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .
 • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P501: Inhoud/Verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf volgens de plaatselijke voorschriften.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240: aarden.
 • P241: Explosieveilige apparatuur gebruiken.
 • P242: Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
 • P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P308+313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijkuittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P362+364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P370+378: In geval van brand: blussen met.
 • P403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P233: In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P405: Achter slot bewaren.