Prijs per stuk

2K kunststtoflijm 90 seconden Zwart Airo Tack Plastic

Airo
830V402G
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Airo kunststtoflijm 90 seconden

Sterke 2-componenten (2K-PU) kunststtoflijm.

Airo Tack 2K kunststtoflijm 90 seconden - Zwart.

Sterke 2-componenten (2K-PU) kunststtoflijm.Voor verlijmen en reparatie van kunststofmaterialen.

 • Kleur Zwart.
 • Patroon van 50 ml.
 • Met 2 mix tuitjes.

 

Airo Tack Sterke 2-componenten (2K-PU) kunststtoflijm.

Toepassing.

 • Kleine tot middelgrote reparaties. Repareer diverse kunststofonderdelen.
 • Voor structurele en cosmetische reparaties van bumpers, paneelklemmen, radiatorroosters, koplampenbeugels etc.
 • Fixeer onderdelen op hun plaats en repareer verschillende kunststof materialen.
 • Sierlijsten, bumper bevestigingspunten, emblemen en andere snelle cosmetische en structurele basisreparaties.

Voordelen en kenmerken.

 • Schuurbaar in 10 minuten!
 • Uitstekende hechting op bijna alle kunststoffen.
 • Geurloos.
 • Snelle uitharding

Identificatie van de gevaren Component A:

 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H373-Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P260-Damp of spuitnevel niet inademen.
 • P280-Beschermende handschoenen / beschermende kleding en gelaats- / oogbescherming dragen.
 • P284-Adembescherming dragen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • EUH204-Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Identificatie van de gevaren Component B:

 • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • EUH208-Bevat Dibutylbis(dodecylthio)stannaan, Piperazine. Kan een allergische reactie veroorzaken
Gerelateerde Producten