Prijs per stuk

Fast Fix Thin secondenlijm 20gr.

Pro-Part
77003300
8719214110697
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Fast Fix Thin secondenlijm 20gr.

 • Verlijmt in enkele seconden
 • Hoge schuifsterkte en geen krimp
 • Zuinig in gebruik
 • Hoe dunner de lijmlaag hoe sterker de verbinding

Fast Fix Thin secondenlijm 20gr.

FAST FIX THIN is een snelwerkende lijm op basis van cyanacrylaat. Fast fix - thin is een 1-componentenlijm zonder oplosmiddel die voor het merendeel ethyl- en cyanacrylaat monomeer bevat.

Fast fix-thin maakt een sterke verlijming mogelijk tussen de meeste verschillende materialen, met uitzondering van materialen die polyethyleen, polypropyleen en fluorin bevatten.

Verlijmbare materialen:

ABS, aluminium, bakeliet, brons, buthyl, chlorpreen, chroom, delrin, glas, koper, natuurlijk rubber, NBR, neopreen, nitril, fenol, polycarbonaat, polystyreen, porselein, harde PVC, roestvrij staal, staal.

Op poreuze materialen is het aanbevolen om Activator te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing:

De delen die aan elkaar moeten worden gekleefd, moeten schoon en olie- en vetvrij zijn.
Een dunne laag secondelijm aan één zijde aanbrengen en de delen samendrukken. De handvastheid wordt afhankelijk van het type materiaal, na enkele seconden bereikt. Eindvastheid na 24 uur. Om de verharding te versnellen, kan onze activator worden gebruikt

Veiligheidsinformatie:

Gevarenaanduidingen (CLP):

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en
 • oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P501: Inhoud/Verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Type: Lijm
Kleur:

Transparant